• Đơn vị quản lý
  • Đơn vị theo cấp học
  • Đơn vị chuyên biệt
Tên đơn vị 
Loại ĐV 
ĐTVP 
Địa chỉ 
Email 
ExpandBan giám đốc    
ExpandVăn phòng Sở   Vanphongso@hanoiedu.vn
ExpandPhòng Tổ chức cán bộ    
ExpandPhòng Kế hoạch tài chính    
ExpandThanh tra Sở   thanhtra@hanoiedu.vn
ExpandPhòng Quản lý thi và KĐCL    
ExpandPhòng Chính trị tư tưởng    
ExpandPhòng GD Mầm non    
ExpandPhòng Giáo dục Phổ thông    
ExpandPhòng GD Thường xuyên - Chuyên nghiệp    
ExpandCông Đoàn ngành GD & ĐT    
ExpandTạp chí Giáo dục thủ đô